Mevzuat ve Yönetmelik


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulacak olan Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, amaç, faaliyet alanları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GRÜPDR): Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversite öğrencilerine, üniversite akademik ve idari personeli, kamu ve özel kurumlardan başvuran kişi ve kişilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermek, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki bilimsel araştırma ve eğitimi desteklemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerine, akademik ve idari personele, kurumlardan sevk edilen ve üniversite dışından başvuran kişilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
b) Üniversite bünyesinde, okul, aile ve evlilik, manevi, kariyer ve mesleki, rehabilitasyon ve ruh sağlığı psikolojik danışma hizmetleri düzenlemek.
c) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
ç) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki eğitim ve sağlık kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışarak engelli ve sürekli hastalığı olan kişilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermek ve psikolojik danışma çalışmalarını yürütmek.
d) Üniversite bünyesinde psikolojik hizmetler alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek.
e) Yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik psikolojik danışma ve rehberlik alanı kapsamında oryantasyon (duruma alıştırma) çalışmaları yapmak.
f) Bilimsel ve mesleki etik kurallar temelinde danışmanlık psikolojisi araştırmaları yapmak.
g) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.
ğ) Psikolojik danışma alanında çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür Yardımcısı.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.
(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler ve kuruluşlar ile bağlantılar kurar ve ilgili faaliyetler için işbirliği yapar.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için iki Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcıları yönetim görevinde Müdüre yardımcı olur. Merkez Müdürü, müdür yardımcılarından birini psikolojik danışma ve rehberlik uygulama, diğerini ise eğitim ve araştırma hizmetlerinde görevlendirir.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Merkez Yönetim Kurulu akademik ve idari bir organ olup Merkezin bilimsel araştırma, danışmanlık, yayınlar ile psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğrenci temsilcisi ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.